وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: فسخ قرارداد پیمانی، نیاز دستگاه اجرایی، قانون استخدام کشوری، آیین‏نامه استخدام پیمانی

مرجع صدور: شعبه 23 دیوان عدالت اداری

چکیده: نیاز دستگاه طرف شکایت، مانع از فسخ قرارداد پیمانی با اعلام قبلی نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 23/89/1885

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با عنایت به اینکه آقای( م. د) فرزند( م.) با وکالت بعدی آقای

(ک .ح.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان زندانهای کشور و اداره کل امورکارکنان وخدمات اداری تقاضای ابطال تصمیم شماره145/3045/22-19/7/89 مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری زندانهای کشور مبنی بر مخالفت با فسخ قرارداد استخدامی را مطرح نموده است و مدعی است: طبق ماده6 قانون استخدام پیمانی فسخ قرارداد با یک ماه آمادگی قبلی توسط هر یک از طرفین مجازات درنتیجه تقاضای ابطال تصمیم مذکور را دارد. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است: شاکی می تواند پس از مهلت مقرر نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک جانبه اقدام نماید لیکن نیاز سازمان به نیروی موجود و به جهت سرمایه گذاری برای همکاران سبب شده است که با استعفای وی مخالفت شود. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح دادخواست و ضمائم آن علی الخصوص تصمیم مورد اعتراض و با عنایت به لایحه دفاعیه و لحاظ کردن نامه و درخواست قید شده در تصمیم شماره145/3045/22-19/7/89 مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری و با توجه به ماده6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده7 و13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری – مستشــاران شعبه

فرجی-اسکندری- شریعت فر