دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: فسخ قرارداد پیمانی، نیاز دستگاه اجرایی، قانون استخدام کشوری، آیین‏نامه استخدام پیمانی

مرجع صدور: شعبه 23 دیوان عدالت اداری

چکیده: نیاز دستگاه طرف شکایت، مانع از فسخ قرارداد پیمانی با اعلام قبلی نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 23/89/1885

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با عنایت به اینکه آقای( م. د) فرزند( م.) با وکالت بعدی آقای

(ک .ح.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان زندانهای کشور و اداره کل امورکارکنان وخدمات اداری تقاضای ابطال تصمیم شماره145/3045/22-19/7/89 مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری زندانهای کشور مبنی بر مخالفت با فسخ قرارداد استخدامی را مطرح نموده است و مدعی است: طبق ماده6 قانون استخدام پیمانی فسخ قرارداد با یک ماه آمادگی قبلی توسط هر یک از طرفین مجازات درنتیجه تقاضای ابطال تصمیم مذکور را دارد. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است: شاکی می تواند پس از مهلت مقرر نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک جانبه اقدام نماید لیکن نیاز سازمان به نیروی موجود و به جهت سرمایه گذاری برای همکاران سبب شده است که با استعفای وی مخالفت شود. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح دادخواست و ضمائم آن علی الخصوص تصمیم مورد اعتراض و با عنایت به لایحه دفاعیه و لحاظ کردن نامه و درخواست قید شده در تصمیم شماره145/3045/22-19/7/89 مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری و با توجه به ماده6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده7 و13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری – مستشــاران شعبه

فرجی-اسکندری- شریعت فر