وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

صلاحیت دیوان نسبت به کمیته‏ها - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: کمیته‏های تشخیص و تطبیق، مشاغل سخت و زیان‏آور، کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی، تأمین اجتماعی، رأی قطعی

مرجع صدور: شعبه 11دیوان عدالت اداری

چکیده: تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‏آور به عهده کمیته‏های بدوی و تجدیدنظر مربوطه است و صلاحیت دیوان صرفاً رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی کمیته‏های مزبور است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 91/11/911772

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به‏طرفیت شرکت … و سازمان تامین اجتماعی دولت آباد اصفهان به‏خواسته صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ قراردادن شغل شاکی بعنوان مشاغل سخت و زیان آور دادخواست مفاد تقدیمی ولایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به‏شماره 53615/90 ـ 5/11/90 با عنایت به اینکه موضوع شغل شاکی به‏عنوان سخت و زیان آور مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به‏ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 و الحاق 2 تبصره به‏ماده 76 مصوب 80 می بایست در کمیته‏های استانی بدوی و تجدید نظر مطرح و مورد بررسی قرار گیرد بنا به مراتب فوق شاکی بدواً می‏بایست نسبت به این موضوع اقدام و سپس قابلیت استماع در دیوان را خواهد داشت پرونده در وضعیت فعلی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

عزیزی – طاهری