وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

قرار اناطه از دادگاه عمومی به دیوان - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: قرار اناطه، تصدیق خسارت، تقویم خسارت، دادگاه عمومی، قرار عدم صلاحیت

مرجع صدور: شعبه8دیوان عدالت اداری

چکیده: هنگامی که مطالبه قیمت یا خسارت بدون تصدیق خسارت دیوان از دادگاه عمومی خواسته شده، صدور قرار اناطه از دادگاه عمومی به دیوان، راهکار ادامه دعوی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 8/911336

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی قرار داده است هم‏چنین به موجب رأی شماره 93/27/3/1380 رسیدگی به دعوی مطالبه قیمت به شرح خواسته شاکی (خواهان) در دادگاه عمومی متفرع بر تشخیص استحقاق شخصی در دیوان عدالت اداری می‏باشد. با عنایت به اینکه حکم تابع خواسته می‏باشد درمانحن فیه خواسته شاکی مطالبه مبلغ 400000 تومان طبق نظر کارشناس بوده و تصدیق و تأئید استحقاق خواهان به مطالبه قیمت یا مطالبه خسارت موضوع خواسته می‏باشد چون دادگاه محترم معتقد بوده طرح دعوی مطالبه قیمت یا مطالبه خسارت متوقف به رسیدگی به تشخیص استحقاق وی در دیوان عدالت اداری است به موجب ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی می‏بایست مبادرت به قرار اناطه می‏نمود لذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی به موضوع خواسته مذکور نمی‏داند بنابراین با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم دیوان جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان محترم عالی کشور ارسال می‏گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

عاشوری – سعادت