وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

نقض رأی کمیته به دلیل تبعیض و قائل شدن به ترجیح بلامرجح - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: کمیته‏های تشخیص و تطبیق، مشاغل سخت و زیان‏آور، تبعیض، ترجیح بلامرجح، صلاحیت شکلی، صلاحیت ماهوی

مرجع صدور: شعبه 18دیوان عدالت اداری

چکیده: با توجه به اینکه کمیته، همین شغل و رسته را در خصوص دیگران، شغل سخت و زیان‏آور محسوب نموده، رأی کمیته به دلیل تبعیض و قائل شدن به ترجیح بلامرجح نقض می‏گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 910482

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

ماحصل خواسته شاکی اعتراض به رأی کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور است نظربه محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اینکه کارگران دیگر در همین شغل و رسته در کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور شغل آنان از مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده شده که با شغل شاکی هم ردیف و همان شغل‏های بوده و این امر ترجیح بلامرجح می‏باشد لذا با توجه به مراتب مستنداً به مواد 8 و 9 آئین نامه اجرایی موضوع قانونی مشاغل سخت و زیان آور حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیته هم‏عرض صادر و اعلام می‏دارد. این رأی مستنداً به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

کرمی- شجاعی نوری