وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم امکان فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ابطال دادخواست، دیوان عالی کشور، فرجام خواهیفرجام خواهی، دیوان عالی کشور، ابطال دادخواست

مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

چکیده: قرار ابطال دادخواست قابل فرجام خواهی نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

خلاصه جریان پرونده – بهترین وکیل تهران

در تاریخ 22/9/90 آقای م.ن. به طرفیت همسرش خانم ن.الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم که در شعبه 275 دادگاه خانواده تهران ثبت و به دستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به‏عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 12/10/90 زوجین علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشدند و لایحهای تقدیم نکردهاند سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره 1464- 12/10/90 با اعلام اینکه طرفین دعوی با استحضار از وقت دادرسی و اطلاع از مفاد تصمیم دادگاه جهت ادای توضیح حاضر نشدهاند و بدون اخذ توضیح از آنان هم اظهارنظر در ماهیت امر میسر نمیباشد مستنداً بماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نموده که پس از ابلاغ رأی صادره زوج خواهان نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 2400162- 28/1/91 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 30/2/91 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 17/3/91 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‏خواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عبّاسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص فرجام‏خواهی آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 2400162- 28/1/91 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی انشاء گردیده و به موجب دادنامه نخستین در مورد دعوی فرجام‏خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به‌اینکه دادنامه فرجام‏خواسته جزء قرارهای قابل فرجام مصرحه در بند ب ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب نبوده تا قابلیت رسیدگی فرجامی را داشته باشد، بنابراین و به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دادنامه فرجام-خواسته، فرجام‏خواهی فرجام‏خواه قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته قرار رد دادخواست فرجامی فرجام‏خواه صادر و اعلام می‏گردد. مقرر می‏دارد پرونده پس از ثبت نتیجه و کسر از موجودی به مرجع ذیربط اعاده شود.

رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار- عضو معاون

عبّاسیان – اللهیاری – کریمپور نطنزی