وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

ابطال نظریه کمیسیون - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: از کارافتادگی کلی، تاریخ شروع بیماری، کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی، 90 روز سابقه بیمه، رأی وحدت رویه 79هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 17/2/85

مرجع صدور: شعبه 17دیوان عدالت اداری

چکیده: وفق دادنامه 79 اصلاحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 17/12/1385 که در اصلاح رأی وحدت رویه 61 مورخ 23/3/73 صادر شده، دیوان صلاحیت دارد نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی را از حیث تاریخ شروع بیماری منجر به از کارافتادگی کلی ابطال نماید.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 17/91/910055

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

خواسته شاکی خانم (ف .ق.) فرزند(غ .) به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان خوانده اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی متبوع سازمان که شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی شاکی را به علت بیماری آسم از تاریخ 1/1/83 اعلام نموده تا به علت شرط فقدان 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یکسال آخر قبل از وقوع بیماری منجر به از کارافتادگی محروم از برقراری مستمری از کار افتادگی کلی شده بود و سازمان خوانده نیز طی جوابیه شماره 3080 ـ 9/2/91 اجمالاَ‌به جهت فراهم نبودن شرایط مذکور خواستار رد شکایت که به مراتب معروضه نظربه این‏که آخرین اراده اکثریت مطلق اعضاء هیات عمومی دیوان مزبور که دردادنامه اصلاحی شماره 79 ـ 17/12/1385 آن هیات تبلور یافته که درخصوص تشخیص تاریخ شروع بیماری از رأی وحدت رویه سابقه خود عدول نموده و از طرفی شاکی مدتها پس از تاریخ مذکور اشتغال به‏کار داشته و حق بیمه پرداخت نموده است مضافاً اینکه مقصود و مراد قانون‏گذار از تاریخ شروع و ابتلای بیماری زمانی است که بیمه شده از آن زمان قادر به فعالیت و ادامه کارنباشد درحالیکه اوراق استنادی حکایت از ادامه فعالیت نامبرده تا مدتها پس از تاریخ شروع دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و عدم دفاع موثر از جانب سازمان مشتکی عنه مستنداً بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نظریه کمیسیون پزشکی موضوع خواسته ازحیث شروع بیماری و طرح رسیدگی مجدد درکمیسیون صادر و اعلام می‏گردد . رأی صادره مستنداً به‏ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

رحیمی- روحی