وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

لزوم احراز ضرورت تخریب و مغایرت سازه با اصول سه‏گانه - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده 100 شهرداری، تخریب، اصول سه‏گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی، مأمورین شهرداری، هدر رفتن ثروت ملی، مستدل و مستند بودن رأی، بیکاری کارگران

مرجع صدور: شعبه 29 دیوان عدالت اداری

چکیده: احراز ضرورت تخریب و مغایرت سازه با اصول سه‏گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی نیازمند ادله و مدارک است و عدم احراز آن از موجبات نقض رأی می‏باشد

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 29/91/583

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

نظربه اینکه آرای صادره از سوی کمیسیون بایستی مستدل ومستند باشد که رأی معترض‏عنه فاقد وصف مذکور بوده مضافاً با توجه به اینکه ساختمان مذکور در مرئی و منظر مأمورین شهرداری احداث گردیده که مأمورین به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اینکه ضرورت تخریب و مغایرت آن با اصول سه گانه مشخص نگردیده و از طرفی تخریب موجب هدر رفتن ثروت و منابع ملی می‏گردد فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم‏عرض صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

اردلان- بهرامی