وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده 100 شهرداری، تخریب، تبعیض، هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، مستند و مستدل بودن رأی

مرجع صدور: شعبه 28 دیوان عدالت اداری

چکیده: نظر به اختلاف در ضرورت تخریب و تبعیض بین شاکی و همسایگان، جلب نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ضروری است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 28/91/911571

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص شکایت آقای( الف. ج.) به طرفیت شهرداری تبریز

به‏خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و متن رأی معترض‏عنه نظربه اینکه طرفین در ضرورت تخریب، تبعیض بین شاکی و همسایگان و غیره اختلاف دارند و در رأی کمیسیون به موارد مذکور پاسخ لازم داده نشده وطرف شکایت با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در مهلت مقرر پاسخ نداده است و برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان دادگستری در امور شهرسازی ضروری است بنابراین شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد 7 ،13 ،14 و22 قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی معترض‏عنه حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد درکمیسیون هم‏عرض صادر و مقرر می‏دارد کارشناسان منتخب (با ترکیب یک نفر از طرفین و نفرسوم مرضی الطرفین والا به انتخاب کمیسیون ) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده شهرداری و با حضور درمحل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت و تهیه کروکی ، عکس و فیلم نظریه خود را به صورت مستند و مستدل به کمیسیون تحویل دهد تا کمیسیون با حضور شاکی و با رعایت تمامی ضوابط و مقررات نسبت به موضوع رسیدگی نماید . رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری – مستشارشعبه

جباری – پراینده شهرستانی