وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مستدل و مستند بودن آرای هیأت مرکزی گزینش - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: گزینش، هیأت مرکزی گزینش، گزارش حراست، اقناع وجدانی، استخدام، رأفت اسلامی، اصل برائت، مدرک محکمه‎پسند، موازین شرعی، انتخاب اصلح، اصل برائت

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: به جهت عدم یقین و اقناع وجدانی گزارش حراست که مبنای رأی بوده و لزوم عدم تعارض قرائن و امارات و انجام تحقیق از منابع موثق، رأی هیأت مرکزی گزینش نقض می‏گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 1/910275

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

مفاد پرونده حاکی از این است که شاکی نسبت به رأی شماره … صادره از هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش که استخدام قطعی مشارالیه مورد موافقت قرار نگرفته معترض و مدعی است رأی مذکور بر اساس گزارش کذب حراست دانشگاه به دلیل اینکه با هم دانشگاهی خود ازدواج قانونی نموده است ولی در آن زمان با هم نامزد شرعی بوده اند و به دلیل فوت برادر همسرش ازدواج و عقد آنها به تأخیر افتاد که همین مبنای گزارش حراست گردیده است و تقاضای رسیدگی نموده است نظر به اینکه مستفاد از ماده 15 قانون گزینش احراز گزینش افراد بر مبنای اقرار و یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق از منابع موثق انجام می‏گیرد صورت می‏پذیرد و رأی گزینش نیز بر همین مبنا صادر می‏شود و با عنایت به محتویات پرونده شکایت تقدیمی لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و ملاحظه و بررسی پرونده انضباطی مشارالیه که حاکی از این است که تحقیقات انجام شده نه تنها به طور دقیق و کامل نمی‏باشد، بلکه با هم مطابقت نداشته و بعضاً معارض یکدیگر می‏باشند فلذا تحقیقات مذکور موجب حصول اطمینان و اقناع وجدان نیست و بند 2 و یا 4 ماده 2 قانون گزینش که مورد استناد در صدور رأی بدوی و تجدید نظر می‏باشد باید بر اساس قرائن و امارات اطمینان آوری که به‏طور قاطع موجد یقین و اقناع وجدانی می‏گردند احراز شود که در ما نحن فیه چنین امری مشهود نیست بنابراین به‏لحاظ نقائص فوق الذکر و نیز رعایت رأفت اسلامی در صدر الاشعار نقض و جهت بررسی مجدد و تحقیقات بیشتر با مراعات مفاد ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت جایگزین ارجاع می‏گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون پیش گفته قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

مؤمنی – مولابیگی