وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

رسیدگی دیوان به اعتراض از آرای کمیسیون - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده 16، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، جانبازان، حقوق استخدامی، حقوق اجتماعی

مرجع صدور: شعبه 26دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی مستقیم دیوان به حقوق اجتماعی و استخدامی جانبازان قبل از اخذ تصمیم کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، فاقد وجاهت قانونی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 26/91/993

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

حسب تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/74 مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین درصد و یا هرمورد اختلافی درتشخیص وتطبیق جانبازی و نیز سایر موارد مربوط حقوق اجتماعی و استخدامی جانبازان ازجمله خواسته شاکی و عدم اجرای قانون با کمیسیون موضوع ماده 16 قانون مارالذکر می باشد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره 256 مورخ 21/7/81 هرگونه رسیدگی قبل طرح موضوع درکمیسیون ماده 16 قانون فوق الذکر را فاقد وجاهت قانونی دانسته لذا شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد قراررد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

قاسم زاده – حسینیان