سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تفاوت اعضای هیأت‏های بدوی و تجدید نظر - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: گزینش، هیأت مرکزی گزینش، تغییر اعضای هیأت‏های گزینش، تحقیقات کافی، هیأت بدوی گزینش، هیأت تجدیدنظر گزینش

مرجع صدور: شعبه 4دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم رعایت تغییر اعضای هیأت بدوی در هیأت تجدید نظر از موجبات نقض رأی هیأت مرکزی گزینش است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر نقض رأی صادره از هیأت مرکزی گزینش وزارت متبوع که نتیجه آن طی شماره 5/11/90-43174 به نامبرده ابلاغ و به‏موجب آن واجد شرایط عمومی تشخیص داده نشده و با ادامه اشتغال وی مخالفت نموده اند با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‏عنه به شماره فوق الذکر نظر بر اینکه با ملاحظه آرای صادره از هسته گزینش در مرحله اول تجدیدنظر مندرج در صفحات 29 و 32 پرونده گزینشی در مرحله تجدیدنظر فقط یک عضو جدید شرکت نموده و حال آنکه بر اساس تبصره یک ماده 14 قانون گزینش مصوب 1374 می‏بایست حداقل دو عضو جدید شرکت و مبادرت به صدور رأی نمایند و این مهم مراعات نگردیده است قطع نظر از اینکه در خصوص وضعیت شاکی نیز تحقیقات کافی انجام نیافته است از طرفی هسته گزینش قبل از انقضاء مدت قرارداد خدمت نسبت به قرارداد منعقده وارد رسیدگی شده است شکایت از این حیث وارد تشخیص و باستناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر نقض رأی معترض‏عنه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

موسوی -کریمی