وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

تشریفات اجرا - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: اجرای رأی، تشریفات اجرای رأی، قرار رد شکایت، برگه چاپی دادخواست

مرجع صدور: شعبه 19دیوان عدالت اداری

چکیده: اجرای رأی دیوان نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات شکایت اولیه نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 19/91/911244

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت (ح. الف.) علیه آموزش فنی و حرفه‏ای استان گلستان مبنی بر الزام خوانده به اجرای کامل دادنامه شماره 2609 ـ 30/9/88 صرف نظر از اینکه اداره خوانده طی لایحه دفاعیه ای اعلام داشته مفاد دادنامه مورد نظر درباره شاکی اجرا شده است ، با توجه به اینکه خواسته اجرای مفاد دادنامه‏های صادره از دیوان مستلزم شکایت جدید در برگهای دادخواست چاپی نبوده و نیازمند رعایت تشریفات مثل تقدیم شکایت اولیه نمی‏باشد با این وصف شکایت شاکی محمل قانونی ندارد و قرار رد صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه
خضرائی – چاوشی