دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

پرداخت فوق‏العاده ویژه به شاغلین سازمان امور مالیاتی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مزایای استخدامی، فوق‏العاده ویژه، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه هیأت وزیران

مرجع صدور: شعبه 13دیوان عدالت اداری

چکیده: کارکنان سازمان امور مالیاتی هم مانند شاغلین در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول پرداخت فوق‏العاده ویژه هستند

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به محتوای پرونده و ملاحظه مصوبه شماره 124320/ت47022 مورخ 21/6/1390 هیأت وزیران و دفاعیات7اداره مشتکی‏عنه با توجه به اینکه فلسفه اساسی پرداخت فوق العاده ویژه موضوع مصوبه به جهت نوع مشاغل مندرج در مصوبه بوده است و از آنجائیکه افراد شاغل در مشاغل اعلامی مندرج در مصوبه اختصاص به بخش خاص از وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته و با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی بخشی از وزارت مذکور بوده و نوع کار و فعالیت آنها تفاوت اساسی نداشته که بتوان مصوبه مذکور را منصرف به بخش خاصی از وزارت امور اقتصادی و دارایی نمود و اصولاً آنچه که از ظهور و اطلاق وزارت امور اقتصادی و دارایی تبادر به ذهن می‏گردد اینکه کارمندان شاغل در آن وزارت خانه اعم از اینکه در سازمان امور مالیاتی مشغول خدمت می‏باشند یا بخش دیگری از وزارتخانه را شامل خواهد شد .خروج افراد شاغل در مصوبه در سازمان امور مالیاتی نیاز به صراحت در مصوبه دارد لهذا با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی برای برخورداری از مزایای مصوبه وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکی‏عنه به اجرای مصوبه در حق وی صادر می‏گردد .رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

سبزواری نژاد – رشیدی