وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

مستمری همسر مستخدم متوفی - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: مستمری، تأمین اجتماعی، همسر دوم، فوت، طلاق

مرجع صدور: شعبه 15دیوان عدالت اداری

چکیده: شرط نداشتن شوهر علی‏الاطلاق موجب بهره‏مندی همسر متوفی از مستمری است و صرف ازدواج مجدد بدون توجه به استمرار یا خاتمه آن، دلیل قطع مستمری نمی‏باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 15/90/2602

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

باعنایت به اوراق و محتوای پرونده، وپاسخ مشتکی‏عنه بشماره 46651/ق/40 مورخ 25/11/90 که بشماره 4629 مورخ 3/12/90 ثبت دفترلوایح پیوست پرونده بوده ، نظربه اینکه اولاً بر مبنای ماده 103 قانون بودجه و ضوابط اجرایی سال 1390 کل کشور مستمری زنان بی سرپرستی که اقدام به ازدواج می کنند برقرارمی‏‏ ماند. ثانیاً ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل ، خانواده‏ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 متضمن تسری قانون مارالذکر به کلیه مصادیق مصرح درماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی ووظیفه وتبصره‏های آن مصوب 23/6/73 بوده و درواقع تبصره 1 ماده 81 قانون تأمین اجتماعی مصوب 21/6/74 نسخ ضمنی شده است . ثالثاً در ماده یک قانون مارالذکر مشمولان قانون تأمین اجتماعی مشخص واحصاء گردیده است. رابعاً برمبنای تبصره یک ماده واحده اصلاح قانون اصلاح، قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 22/1/80 همسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی چنانچه از همسردوم طلاق بگیرند یا همسردوم آنان فوت نماید، درصورت طلاق ازمستمری بازنشستگی مربوط به همسرفوت شده اول خود ودرصورت فوت همسردوم ازمستمری بازنشستگی هرکدام ازهمسران بیشتراست برخوردار می شوند. خامساً با استفاده از اصل 29 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وحدت ملاک دادنامه شماره 260 مورخ 13/7/82 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری شرط نداشتن شوهر علی الاطلاق جهت بهره مندی ازمستمری را مورد تأکید قرارداده است .سادساً درنظریه شماره 1024/7 مورخ 25/2/86 اداره کل حقوقی قوه قضائیه ، پرداخت مستمری مربوط به همسراول درصورت مطلقه شدن ازهمسردوم را تجویز نموده است، لذا شعبه 15 دیوان با درنظرگرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به برقراری مجدد مستمری مربوط به همسر اول درحق خواهان صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

تقوی-محدث