وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

وصول مالیات مؤدی از دیگری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دعاوی مالیاتی، وصول مالیات، توقیف اموال، شخصیت حقوقی مستقل، مؤدی

مرجع صدور: شعبه 14دیوان عدالت اداری

چکیده: اشخاص حقوقی به دلیل دارا بودن شخصیت حقوقی از یکدیگر مستقل بوده و مالیات شرکت مؤدی را نمی‏توان از شرکت دیگر مطالبه و وصول نمود یا نسبت به توقیف اموال آن اقدام کرد مگربا اجازه قانون.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 14/91/910144

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شکایت شاکی نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی باتوجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت وارد و درخور پذیرش می‏باشد. زیرا مفاد رأی معترض‏عنه حکایت دارد که شرکت الف با شرکت ب دارای دو شخصیت حقوقی مستقل می‏باشد و مطالبه و وصول مالیات از شرکت مودی را نمی‏توان از شرکت دیگر وصول نمود و نسبت به توقیف اموال آن اقدام نموده مگر و با اجازه قانون و رأی معترض‏عنه ازاین حیث واجد ایراد قانونی است چنانچه اداره طرف شکایت متوجه وجود اموال شرکت مؤدی نزد شرکت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شود درمقام اجرا می تواند به‏استناد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نموده و نسبت به استیفای حقوق دولت مطابق مقررات اقدام نماید لذا به‏لحاظ عدم توجه مفاد رأی به مقررات مربوط به استقلال شرکتها از یکدیگر و لزوم وصول مطالبات مالیاتی ازمؤدیان به شرح پیش گفته شکایت را وارد تشخیص داده رأی معترض‏عنه را نقض نموده پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری -مستشارشعبه

صباغی- صفوی