وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مستمری فرزندان اناث مستخدم متوفی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مستمری، وراث اناث مستخدم، مستخدم متوفی، شوهر، نکاح، طلاق، سازمان بازنشستگی

مرجع صدور: شعبه 3دیوان عدالت اداری

چکیده: فرزندان اناث مستخدم متوفای دولت به صرف نداشتن شوهر، مستحق دریافت مستمری می‏باشند.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 3/902060

خلاصه جریان پرونده – بهترین وکیل تهران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه مشتکی‏عنه ما و توضیحات نمایندگان آنان به‏شرح صورتجلسه اخذ توضیح 18/4/91 و 29/6/91 نظر به این‏که شاکیه به عنوان وارث مونث مستمری بگیرمرحوم (ع.م.) پس از ازدواج23/12/1389و در تاریخ 24/9/82 طلاق گرفته و تا 8/9/87 مجرد بوده و پس از ازدواج در تاریخ مذکور در 2/6/89 طلاق گرفته است و با عنایت به اینکه مطابق رأی شماره 489 مورخه 4/11/1389 در مورد مستمری فرزندان اناث ملاک استحقاق بهره‏مندی از مستمری بازماندگان است و تقاضا یا عدم تقاضای فرد موثر در مقام نیست و با عنایت به اینکه نماینده سازمان بازنشستگی نیز تاریخ‏های مذکور از حیث ازدواج و طلاق شاکی را تأیید نموده است و اینکه شاکی در تاریخ هایی که به شرح فوق مجرد بوده است واجد شرایط بهره مندی از حقوق وظیفه و مستمری بوده است لذا حکم به ورود شکایت شاکی به برقراری حقوق وظیفه شاکی و پرداخت تاریخ‏هایی که شاکی مطلقه بوده است صادر و اعلام می‏گردد . بدیهی است وجوهی که شاکی در تأهل دریافت نموده است توسط سازمان بازنشستگی قابل استرداد است. در خصوص شکایت به طرفیت آموزش و پرورش به جهت اینکه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری با سازمان بازنشستگی است به جهت عدم توجه شکایت به استناد بند ب ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.

رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

واحدی – فرزد