دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

وظیفه خواهان در اثبات عدم استفاده از مرخصی استحقاقی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مرخصی، اصل استفاده از مرخصی‎ها، مرخصی استحقاقی، مدارک مثبته، بازنشستگی

مرجع صدور: شعبه 4دیوان عدالت اداری

چکیده: اصل بر استفاده از مرخصی‎های استحقاقی است مگر اینکه مدارک مثبته ذخیره آن ارائه گردد. بنابراین در صورت عدم ارائه مدارک مزبور از جانب خواهان، حکم به رد شکایت صادر می‏گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 90/4/1831

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب ایام مرخصیهای استحقاقی و پرداخت حقوق و مزایای متعلقه با این توضیح که در طول 30 سال سابقه خدمت فقط 134 روز از مرخصیهای ذخیره احتساب نموده اند و در سال 1384 بازنشسته گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه در پایان هر سال خدمت وضع مرخصی به‏صورت کتبی به کارکنان اعلام و تذکر داده می‏شود ظرف 15 روز حق اعتراض دارند با بررسی سوابق فقط مدت 134 روز در هنگام بازنشستگی مرخصی ذخیره داشته و اعلام گردیده است و در بررسی مکرر همان رقم تائید شده است علیهذا اصل بر استفاده از مرخصیهای استحقاقی بوده مگر اینکه مدارک مثبته بر ذخیره آن ارائه کرده باشد با فرض عدم وجود مدارک مثبته نسبت به مازاد از میزان مذکور الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 9 آئین نامه مرخصی‏ها حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

موسوی – کریمی