وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مستمری زنان بی‏سرپرست ازدواج کرده در سال 90 - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مستمری، زنان بی‏سرپرست، قانون بودجه 1390، ازدواج مجدد، قانون تأمین اجتماعی

مرجع صدور: شعبه 16دیوان عدالت اداری

چکیده: بند 103 قانون بودجه 1390 مبنی بر «برقراری مستمری زنان بی‏سرپرستی که ازدواج می‏کنند» مربوط به ازدواج‏های سال 90 است و عطف به ماسبق نمی‏شود.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 16/91/421

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‏عنه به‏خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست وضمائم آن باملاحظه پاسخ مشتکی‏عنه و به موجب ماده 81 قانون تأمین اجتماعی ، عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهراختیار نکرده باشد مستحق دریافت مستمری می‏باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که درصورت ازدواج مجدد وی ، مستمری وی قطع خواهد شد. از طرفی بند 103 قسمت ب ماده واحده قانون بودجه سال 1390 صرفاً درخصوص آن دسته از مستمری بگیرانی می‏باشد که درسال 1390 ازدواج نمایند و شامل مستمری بگیرانی که قبل از سال 1390 ازدواج مجدد نمایند نمی‏گردد لذا شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

باقری- عبدالمنافی