وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مستمری از کار افتادگی کلی و بازنشستگی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مستمری، مستمری بازنشستگی، حداقل دستمزد، ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، دادنامه 430 مورخ 24/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 111 قانون تأمین اجتماعی

مرجع صدور: شعبه 25 دیوان عدالت اداری

چکیده: مستمری از کار افتادگی کلی و بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و تبصره 4 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی متعرض این امر نشده است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

بنا به حکم قانونگذار در ماده 111 قانون تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد همچنین بر اساس مفاد دادنامه شماره 24/6/87-430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1376 که مقرر داشته زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق بازنشسته می شوند در واقع و نفس الامر در مقام نحوه احتساب مستمری بازنشستگی مشمولین تبصره مزبور انشاء شده است و با عموم و اطلاق حکم مندرج در ماده 111 قانون تأمین اجتماعی که با قید عبارت « در هر حال» بر عدم جواز کاهش مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان از حداقل مزد کارگر عادی تأکید کرده است منافاتی ندارد و نافی اعتبار و آثار مترتب بر ماده اخیرالذکر نیست. در واقع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت پرداخت مستمری بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه را تفسیر و تبیین نموده است چرا که سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد عبارت متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در حکم قانون گذار مبیّن برقراری مستمری بازنشستگی به میزان سنوات پرداخت حق بیمه بدون رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی است حال آنکه واژه متناسب در مقام نحوه احتساب مستمری بازنشستگی انشاء شده است و با عموم و اطلاق حکم مندرج در ماده 111 قانون تأمین اجتماعی منافاتی ندارد همچنین به موجب بند ب ماده 4 تصویبنامه شماره 15/6/90-120833 ت 47214 هیأت وزیران مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند اما متعاقباً هیأت وزیران با صدور تصویبنامه شماره 23/11/90-229429 ت 47214 عبارت اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند مندرج در بند ب ماده 4 تصویبنامه شماره 15/6/90-120833 ت 47214 را حذف نموده است که همین موضوع مبیّن آن است که قید عدم الزام به رعایت ماده 111 قانون تأمین در برقراری مستمری بازنشستگی مندرج در تصویبنامه قبلی خلاف قانون بوده است ضمن آنکه قانون‏‏گذار در هر جایی که رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی الزامی نبوده به آن تصریح نموده مانند بند یک تبصره 3 ماده 80 قانون تأمین اجتماعی که در خصوص پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی عدم رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی را تصریح نموده بنا به مراتب فوق و با توجه به عدم تصریح قانونگذار در مورد عدم رعایت ماده 111 قانون تأمین در خصوص میزان مستمری بازنشستگی شاکی خواسته وی موجه تشخیص به تجویز ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی‏عنه نسبت به اصلاح میزان مستمری بازنشستگی شاکی بر اساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

نوروزی-امینی