وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

کفالت پدر و مادر - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ورثه مستخدم، کفالت، مستخدم متوفی، پدر و مادر تحت تکفل، پاداش پایان خدمت، ماده 86 قانون استخدام کشوری

مرجع صدور: شعبه 21دیوان عدالت اداری

چکیده: کفالت مستخدم متوفی، شرط احتساب پدر و مادر او در عداد ورثه قانونی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 21/90/900939

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص شکایت 1- آقای( ح .الف.) فرزند ( ح.) 2- خانم (ن .چ.) فرزند (ف.) با وکالت آقایان( ع .ع.) و ( ر. ب.) به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش کرمان، به‏خواسته فوق الذکر، توجهاً به اوراق ومحتویات پرونده ، دادخواست تقدیمی وکلای شکات و ضمائم آن ، همچنین لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره 2017/22347/38000 مورخ 25/5/1390 ، نظر به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت وبخشی از هزینه‏های ضرورری به کارکنان دولت مصوب 26/5/1375 که مقرر می دارد : « در صورت فوت مستخدم ، پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی ، موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می گیرد .» همچنین وفق ماده 86 قانون استخدام کشوری که بیان می دارد : «وراث قانونی از-لحاظ این قانون عبارتند از : فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند … » بنابراین با توجه به مراتب فوق ، پدر و مادر در صورتی جزء وراث قانونی به حساب می آیند که تحت تکفل فرزندشان باشند و شکات نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی که موید و مثبت آن باشد که والدین متوفی تحت تکفل وی بوده اند ارائه نکرده اند ، دیوان دعوی آنان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد مذکور و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد دعوی آنان صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

امینی- میرحسینی رودبارکی