وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

اختلاف در کارگر بودن افراد - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، بازرس، صلاحیت شکلی دیوان، کارفرما، نقض رأی

مرجع صدور: شعبه 17دیوان عدالت اداری

چکیده: احراز اینکه افراد مورد اختلاف، کارگر بوده‏اند یا در روز حضور بازرس در کارگاه صرفاً برای تسویه حساب با کارفرما آمده بودند، نیازمند بررسی مجدد است و بدین جهت رأی هیأت تشخیص مطالبات نقض می‏گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 17/90/903793

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

شاکی طی دادخواست تقدیمی نسبت به حق بیمه مورد مطالبه و رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به شماره 10018 ـ 17/6/90 شامل یک دوره بدهی از تاریخ 1/1/89 لغایت 31/6/89 معترض و خواستار ابطال آن گردید که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لایحه جوابیه مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و مندرجات سابقه پیوست عمده اعتراض شاکی به این است زمانی را که بازرس اعلام نموده آقای (ک .ش.) و( م .ش.) و (م .چ.) مشغول کار بودند طبق مدارک پیوست و سند محضری نامبردگان در شرکت مشغول کار نبودند و صرفاً جهت تسویه حساب و تحویل وسائل کارگاه در آن روز در کارگاه حضور داشته و بنابراین موضوع نیاز به بررسی مجدد دارد و بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد 42 و 44 قانون تأمین اجتماعی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و ابطال رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و بررسی در هیئت صادر و اعلام می‏گردد و رأی صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

رحیمی – روحی