دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

ابطال تقسیط نامه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ابطال تقسیط نامه، کارفرما

مرجع صدور: شعبه 16دیوان عدالت اداری

چکیده: ابطال تقسیط نامه بدون نقض رأی هیأت تشخیص مطالبات فاقد اثر قانونی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 16/90/4241

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به ‏خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه نظربه اینکه مطالبه حق بیمه به استناد رأی هیأت تشخیص مطالبات می‏باشد و تا زمانی‏که رأی مذکور نقض یا ابطال نگردد ابطال تقسیط نامه فاقد اثرقانونی است لذا شکایت شاکی موجه نیست و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 16دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

باقری- عبدالمنافی