وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صحت وقف غیر منجز - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: بطلان، منجز بودن، وقفوقف، منجز بودن، بطلان

مرجع صدور: شعبه 23 دیوانعالی کشور

چکیده: وقفی که معلق بر فوت واقف واقع شده است صحیح نمی باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970908300223

خلاصه جریان پرونده – بهترین وکیل تهران

در تاریخ 19/3/88 موقوفه م.د. و م.خ. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شرق تهران با نمایندگی د.ع. دادخواستی به طرفیت الف. و م. و ح. و ح. همگی خ. به خواسته تنفیذ وقف-نامه عادی 14/11/87 تسلیم مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران نموده و توضیح داده است که به موجب صلح‌نامه شماره 16044-11/3/30 دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک شماره 284 فرعی از 6735 اصلی بخش 2 تهران به خانم م.د. صلح حقوق گردیده است، دو دانگ مذکور که به موجب قطعه اول صورت جلسه تفکیکی در حال حاضر به صورت شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 5/121 متر درآمده و در آن یک‏باب خانه احداث شده است با توجه به وصیت‏نامه (وقف‌نامه) 14/11/1387 وقف گردیده است لذا از آنجائیکه واقف در تاریخ 28/11/87 به رحمت ایزدی پیوست و وراث حین‏الفوت آن مرحومه فرزندان وی ( خواندگان ) می‏باشند به شرح خواسته تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه (وقفنامه) را دارند، رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران محول می‏گردد، وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به‌عمل می‏آید آقای ش.ق. به عنوان وکیل خانم الف.خ. و آقای ر.الف. به عنوان وکیل ح. و ح. خ. و آقای ر.الف. به عنوان وکیل ح. و ح.خ. انتخاب و معرفی می‌شوند و جلسه دادگاه در تاریخ 30/6/88 با حضور نماینده خواهان و وکیل خواندگان تشکیل می‏گردد، وکیل خوانده ردیف اول (الف.خ.) اظهارمی‏دارد موکل من با وجود اینکه خودش ذینفع است دعوی را قبول دارد و محل مورد نظر در واقع وقف است و مفاد وقف‏نامه را قبول داریم هر چند اگر وقف نشده باشد به نفع ما است، وکیل خواندگان ردیف 3و4 آقای الف. بیان می‏دارد لایحه‏ای تقدیم کردم حرفی ندارم، نماینده خواهان بیان می‏دارد به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای تنفیذ وقف را دارم، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین حاضر، جریان ثبتی پلاک مورد بحث را از ثبت اسناد استعلام می‏نماید و چون از ناحیه تعدادی از خواندگان نسبت به مستند ارائه شده از سوی خواهان ادعای جعل می‏شود، دادگاه جهت رسیدگی به ادعای مذکور، موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و کارشناس منتخب پس از بررسی اعلام می‏دارد … صدور و تحریر امضاء و اثر انگشت منتسب به مرحومه م.د. از نظر زمانی مقدم به تحریر متن و به صورت سفید امضاء و سفید انگشت صادر و درج و تحریر گردیده و سپس در مرحله زمانی دیگری متن فعلی وقف‏نامه در بالای امضاء و اثر انگشت اضافه گردیده است لذا اصالت فنی و تنظیمی وقف‏نامه «وصیت نامه » عادی 14/11/87 مورد تأیید نمی‏باشد ( منفی ) دادگاه پاره‏ای اقدامات قضائی دیگر معمول و نهایتاً ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00908-30/9/89 خلاصتاً با این استدلال که اصالت وقف‌نامه عادی 14/11/87 مورد تأیید کارشناس واقع نشده است و به نظریه کارشناس نیز ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده بلکه نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت دارد…، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر می‏کند، اداره خواهان نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی می‏کند و در لایحه اعتراضیه اعلام می‏دارد نظریه کارشناس مخدوش و در تعارض با اوضاع و احوال محقق بر موضوع است، هر چند اعتراض این اداره به نظریه کارشناس خارج از فرجه قانونی بوده است ولی یکی از خواندگان ضمن تأیید اصالت وقف‏نامه موصوف در مهلت قانونی به نظریه کارشناس اعتراض کرده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است، وانگهی نظریه کارشناس موضوعیت ندارد شهود قضیه حاضر به شهادت می‏باشند و دادگاه از شهودی که ذیل سند استنادی را امضاء کرده‏اند تحقیق نکرده است و به فرض اینکه بین تحریر برخی سطور با سطر آخر مدرکیه مورد بحث اختلاف باشد دلیل بر جعل بودن نمی‏باشد و از طرفی هم عدم پذیرش مفاد وصیت‏نامه توسط برخی از ورثه تأثیری در سهم سایرین که معترض آن نمی‏باشند، نخواهد داشت و رد دعوی به صورت مطلق خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم وقف خواسته اعلامی در دادخواست اولیه را می‏نماید، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‏شود واین دادگاه پاره [ای از] اقدامات [را] معمول ولی سرانجام به موجب دادنامه شماره 01361-21/10/90 با استدلال به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‏کند، اداره خواهان از رأی دادگاه تجدیدنظرنیز فرجام‏خواهی به عمل می‏آورد و در لایحه فرجامی مطالب قبلی را درمورد وقفیت رقبه مورد نزاع تکرار و پرونده پس از انجام تبادل لوایحه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‏گردد که به هنگام شور، مشروح لایحه اعتراضیه فرجام‏خواه و لایحه جوابیه فرجام‌خواندگان قرائت خواهد شد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‏دهد:

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

اعتراضات فرجام‏خواه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده و لحاظ مفاد وقف‌نامه استنادی وارد نمی‏باشد زیرا علاوه بر نظریه کارشناس منتخب در مخدوش بودن اصالت مدرکیه مذکور، مفاد این نوشته نیز حاکی است که وقف خانه مورد نزاع به صورت منجز انجام نگرفته است و واقف قید نموده است که خانه‏ام را بعد از فوت خودم وقف می‏کنم که چنین وقفی صحیح نمی‏باشد، مضافاً قبض و اقباض که از شرایط صحت وقف است نیز انجام نپذیرفته است بنابراین در وضعیت حاضر دادنامه موصوف به شماره 1361-21/10/90 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب نتیجه خالی از اشکال مؤثر بوده و ابرام می‏گردد.

رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور – عضو معاون

انصاری – احمدی