وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

قید مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: وکالت، وکالتنامه، مبلغ حق‎الوکاله، تعرفه، ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون آیین دادرسی مدنی

مرجع صدور: شعبه8دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم قید مبلغ حق‎الوکاله وفق ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره یک آن از موجبات صدور قرار رد شکایت است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

آقای ( هـ .الف.) به وکالت از طرف آقای ( ع. م. ) دادخواستی

به‏خواسته ابطال اقدامات مسکن و شهرسازی اصفهان در واگذاری ملک موضوع قرارداد شماره 19975 مورخه 21/2/1360 به اداره ورزش و جوانان اصفهان به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان و اداره کل ورزش جوانان اصفهان تقدیم و درخواست رسیدگی می‏نماید با عنایت به مفاد دادخواست و ضمائم پیوست اولاً وکیل شاکی اختیار طرح شکایت در وکالتنامه تقدیمی از جانب موکل خود را ندارد. ثانیاً به استناد ماده 103 و تبصره 1 آن از قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه تقدیمی رقم حق الوکاله را قید نمایند عدم رعایت مقررات مذکور موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود با توجه به مراتب مذکور قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شبعه 8 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

عاشوری – سعادت