وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

صلاحیت دیوان نسبت به اجرای رأی هیأت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، اجرای رأی، صلاحیت دیوان، قرار رد شکایت

مرجع صدور: شعبه 25 دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به موضوع نحوه اجرای رأی هیأت تشخیص مطالبات، قابلیت استماع در دیوان را ندارد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 25/903933

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شاکی در دادخواست تقدیمی با پذیرش مفاد رأی شماره

9276-25/7/90 هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به نحوه اجرای رأی مزبور از سوی شعبه 18 سازمان تأمین اجتماعی معترض‏عنه می‏باشد که با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع نحوه اجرای رأی مزبور قابلیت استماع در دیوان را ندارد لذا در این خصوص قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‏نماید . رأی صادرشده قطعی است .

رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

نوروزی – امینی