دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

زمان تقدیم دادخواست ورود ثالث - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ورود ثالث، تاریخ ثبت دادخواست، تاریخ دادنامه، قرار رد دعوی، قانون آیین دادرسی مدنی

مرجع صدور: شعبه 11دیوان عدالت اداری

چکیده: دادخواست ورود ثالث باید قبل از پایان رسیدگی و صدور رأی تقدیم شود و ثبت آن پس از صدور دادنامه یا اقامه آن نسبت به دادنامه دیوان با صدور قرار رد دعوی مواجه می‏گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 11/90/902009

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص درخواست مطروحه به شرح فوق الذکر نظر به اینکه دعوی ورود ثالث باید درجریان رسیدگی پرونده اصلی مطرح گردد و پرونده کلاسه 00061636 منجربه صدور دادنامه شماره 01896 مورخ 30/8/90 گردیده درحالیکه تاریخ تقدیم دادخواست ورود ثالث 6/9/90 بوده است لذا شعبه مستنداً به مواد 29،14،7 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 130 آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری – مستشارشعبه

عزیزی- طاهری