دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم تناسب تخلف و مجازات - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، تناسب تخلف و مجازات، وضعیت متهم، بانک ملی، تنزل مقام، ماده 21 آیین‏نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اتهام انتسابی

مرجع صدور: شعبه 21دیوان عدالت اداری

چکیده: در تعیین مجازات اداری، می‏بایست وضعیت متهم یا همان تناسب میان تخلف و مجازات درنظر گرفته شود.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 21/90/3418

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دعوای (م. الف.) به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک ملی ایران به‏خواسته فوق الذکر نظر به اینکه اولاً نظارت بر عملکرد رئیس شعبه از وظایف معاون شعبه نبوده است و اتهام انتسابی به وی در واقع زیر نظر رئیس با همکاری کارمند مربوط صورت می گرفته است. ثانیاً نامبرده شاکی تا کنون مرتکب هیچگونه تخلفی نشده است و وفق ماده 21 آئین نامه اجرایی برفرض صحت انتساب تخلف می بایست وضعیت وی نیز مورد لحاظ قرار می گرفت که این امر در تعیین مجازات اتفاق نیفتاده است لذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوای مطروحه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت هم‏عرض با رعایت تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‏گردد . این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

امینی- میرحسینی رودبارکی