وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

شکایت از دادنامه اصلاحی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، دادنامه اصلاحی، قرار رد شکایت، عدم استماع دعوی

مرجع صدور: شعبه 23 دیوان عدالت اداری

چکیده: در مواقع صدور دادنامه اصلاحی، شکایت از رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، می‏بایست نسبت به دادنامه اصلاحی صورت گیرد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 23/90/2096

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شاکی به‏شرح دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده به خواسته اعتراض ونقض رأی شماره 9-3/6/1390 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری و دادگاههای انقلاب اسلامی استان قزوین، باعنایت به اینکه رأی اصلاحی شماره 19 مورخ 14/8/1390 درتاریخ 14/8/90 به شاکی ابلاغ گردیده و شاکی می بایستی اعتراض نسبت به رأی اصلاحی می نمود لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه

فرجی- شریعت فر- اسکندری