وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

فوریت معقول اجرای آرا - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: اجرای رأی، فوریت اجرا، مدت معقول، مدت متعارف، استنکاف، تشریفات قانونی، زمان اجرای رأی، اجرای فوری، اجرای احکام، احکام

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: اجرای رأی مستلزم مضی زمان معقول و متعارف بوده و فوریت اجرای رأی در مدت متعارف استنکاف تلقی نمی‏شود.

مستندات ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970905100535

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه دلالت بر اجرای رأی دیوان داشته و از طرفی اجرای رأی دیوان مستلزم مضی زمان معقول و متعارف بوده و لزوم فوریت اجرای رأی دیوان بدان مفهوم نیست تشریفات قانونی لازمه اجرای رأی نادیده گرفته شود و آنچه منشاء حصول قناعت وجدانی از ناحیه قضات صادرکننده رأی شعبه بدوی بر محکومیت تجدیدنظرخواه نشده امتناع مستنکف از اجرای رأی بر عدم ارائه مستندات بر اجرای حکم در فرجه زمانی تعیین شده است و دلیلی دیگری در متن رأی معترض عنه به جز استناد به گزارش واحد اجرای احکام مشاهده نمی‏شود. لذا بنا به جهات فوق ارکان تشکیل‏دهنده رأی معترض عنه متزلزل بوده و بنابراین به لحاظ اجرای رأی دیوان عدالت اداری و اعلام رضایت شاکی در وضع موجود، موجبی جهت اعمال ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری وجود نداشته، لذا ضمن نقض دادنامه شماره… شعبه 24 بدوی قرار رد درخواست اعمال ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت‏ فر