وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

فوریت معقول اجرای آرا - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اجرای رأی، فوریت اجرا، مدت معقول، مدت متعارف، استنکاف، تشریفات قانونی، زمان اجرای رأی، اجرای فوری، اجرای احکام، احکام

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: اجرای رأی مستلزم مضی زمان معقول و متعارف بوده و فوریت اجرای رأی در مدت متعارف استنکاف تلقی نمی‏شود.

مستندات ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970905100535

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه دلالت بر اجرای رأی دیوان داشته و از طرفی اجرای رأی دیوان مستلزم مضی زمان معقول و متعارف بوده و لزوم فوریت اجرای رأی دیوان بدان مفهوم نیست تشریفات قانونی لازمه اجرای رأی نادیده گرفته شود و آنچه منشاء حصول قناعت وجدانی از ناحیه قضات صادرکننده رأی شعبه بدوی بر محکومیت تجدیدنظرخواه نشده امتناع مستنکف از اجرای رأی بر عدم ارائه مستندات بر اجرای حکم در فرجه زمانی تعیین شده است و دلیلی دیگری در متن رأی معترض عنه به جز استناد به گزارش واحد اجرای احکام مشاهده نمی‏شود. لذا بنا به جهات فوق ارکان تشکیل‏دهنده رأی معترض عنه متزلزل بوده و بنابراین به لحاظ اجرای رأی دیوان عدالت اداری و اعلام رضایت شاکی در وضع موجود، موجبی جهت اعمال ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری وجود نداشته، لذا ضمن نقض دادنامه شماره… شعبه 24 بدوی قرار رد درخواست اعمال ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت‏ فر