وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اعاده دادرسی از دو دادنامه در یک دادخواست - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، تعدد خواسته، دادنامه قطعی، دادخواست

مرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداری

چکیده: اعاده دادرسی از هر دادنامه قطعی نیاز به دادخواست جداگانه دارد.

مستندات : ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری ـ ماده 27 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002910

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

خواسته خانم (ف.م.) به طرفیت شهرداری منطقه 2 رشت و اعاده دادرسی نسبت به دو فقره دادنامه‏های شماره … در پرونده‏های کلاسه … و … این شعبه به شرح دادخواست و مستندات ابرازی می‏باشد، با صرف نظر از اینکه مشارالیها دلیل جدیدی که موثر در نقض هریک از دادنامه‏های مذکور باشد ارائه نکرده و با قطع نظر از اینکه دادنامه شماره … در قالب قرار اصدار یافته و از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، مع‏الوصف چون درخواست اعاده دادرسی از دو فقره دادنامه قطعی در یک دادخواست قابلیت رسیدگی ندارد، مستنداً به ماده 17 قانون مذکور و ماده 27 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی