وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مصوبه جدید هیأت وزیران - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، دلیل جدید، مصوبه هیأت وزیران، جذب نیروی انسانی، دلیل، منطقه محروم، نیروی انسانی، دلیل مؤثر

مرجع صدور: شعبه 21دیوان عدالت اداری

چکیده: مصوبه جدید هیأت وزیران، از مصادیق دلیل جدید اعاده دادرسی محسوب می‏شود.

مستندات : قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و جنگی ـ تبصره ماده 435 و ماده 438 قانون آئین دادرسی مدنی ـ ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری ـ مصوبه 9776/ت 26351 ه مورخ 6/3/81 و بند 4 تصویب‏نامه 48952/ت 25784 ه مورخ 9/11/80 هیأت وزیران

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902102091

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دعوای آقای (ع. س.) به خواسته فوق‏الذکر [اعاده دادرسی]، نظر به اینکه شاکی نسبت به ارائه دلیل جدید که مصوبه شماره 9776/ت26351ه مورخ 6/3/81 هیأت وزیران [می باشد] تقاضای اعاده دادرسی نموده است و بر اساس مصوبه مذکور، شوشتر از مورخ 6/3/81 همانند نقاط شهری توسعه نیافته با قریب محرومیت 4 مندرج در جدول شماره 3 موضوع بند 4 تصویب‏نامه به شماره 48952/ت 25784 ه مورخ 9/11/80 هیأت وزیران قرار گرفته و مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و جنگی مصوب سال 1367 قرار می‏گیرد، بنابراین مصوبات بعدی هیأت محترم وزیران در مورد مفاد مصوبه فوق‏الذکر نیز تابع حکم آن می‏باشد، لذا ضمن قبول اعاده دادرسی مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نقض دادنامه صادره از این شعبه به شماره … و حکم به ورود دعوای نامبرده مستنداً به ماده 438 قانون مذکور و ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

امینی ـ میرحسینی رودبارکی