وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

ابلاغ تلفنی - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، ابلاغ تلفنی، ابلاغ کتبی، دعوت به جلسه، قانون آیین دادرسی مدنی

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: ابلاغ اوراق هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری می‏بایست وفق قانون آیین دادرسی مدنی باشد و بدین لحاظ ابلاغ تلفنی غیرقانونی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 90-900479

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به اینکه طبق تبصره ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری هیأت موظف است برای یک‏بار از متهم دعوت به عمل آورد و اظهارات نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براینکه با دفتر متهم تماس حاصل و به دلیل عدم پاسخگوی هیأت موفق به دعوت نشد در خور پذیرش نمی‏باشد زیرا مستفاد از تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی و تخلفات اداری و ماده 17 آئین نامه اجرایی این قانون هیأت مکلف است با ابلاغ اوراق هیأت برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از متهم دعوت نماید و با ابلاغ اعم از قانونی یا واقعی تکلیف به دعوت عملی می‏شود . لذا بنا به جهات فوق ضمن پذیرش درخواست و اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و تحسین ‏قضات صادرکننده رأی به عدول از نظریه سابق با نقض حکم شماره 404- 25/8/89 شعبه 21 بدوی دیوان حکم به ابطال رأی شماره 112/1-5/12/89 هیأت بدوی شماره یک رسیدگی و تخلفات اداری وزارت صنایع و معادن و تجویز رسیدگی مجدد توسط هیأت هم‏عرض صادر و اعلام می‏گردد.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری-مستشاران شعبه

اشراقی-یاورزاده- درزی رامندی- دلاوری- شریعت فر