سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

ابلاغ تلفنی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، ابلاغ تلفنی، ابلاغ کتبی، دعوت به جلسه، قانون آیین دادرسی مدنی

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: ابلاغ اوراق هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری می‏بایست وفق قانون آیین دادرسی مدنی باشد و بدین لحاظ ابلاغ تلفنی غیرقانونی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 90-900479

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به اینکه طبق تبصره ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری هیأت موظف است برای یک‏بار از متهم دعوت به عمل آورد و اظهارات نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براینکه با دفتر متهم تماس حاصل و به دلیل عدم پاسخگوی هیأت موفق به دعوت نشد در خور پذیرش نمی‏باشد زیرا مستفاد از تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی و تخلفات اداری و ماده 17 آئین نامه اجرایی این قانون هیأت مکلف است با ابلاغ اوراق هیأت برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از متهم دعوت نماید و با ابلاغ اعم از قانونی یا واقعی تکلیف به دعوت عملی می‏شود . لذا بنا به جهات فوق ضمن پذیرش درخواست و اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و تحسین ‏قضات صادرکننده رأی به عدول از نظریه سابق با نقض حکم شماره 404- 25/8/89 شعبه 21 بدوی دیوان حکم به ابطال رأی شماره 112/1-5/12/89 هیأت بدوی شماره یک رسیدگی و تخلفات اداری وزارت صنایع و معادن و تجویز رسیدگی مجدد توسط هیأت هم‏عرض صادر و اعلام می‏گردد.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری-مستشاران شعبه

اشراقی-یاورزاده- درزی رامندی- دلاوری- شریعت فر