دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اعاده دادرسی از دادنامه مبنی بر رد اعاده دادرسی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، دادنامه اعاده دادرسی، دادنامه اصلی

مرجع صدور: شعبه 26دیوان عدالت اداری

چکیده: درخواست اعاده دادرسی باید نسبت به دادنامه اصلی صورت بگیرد نه از دادنامه مبنی بر رد اعاده دادرسی.

مستندات : مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی ـ ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902603004

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‏عنه تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … این شعبه را نموده است. با توجه به مفاد دادنامه مذکور مشخص می‏گردد دادنامه فوق‏الذکر مربوط به تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه شماره … می‏باشد، بنابراین شاکی می‏بایست نسبت به دادنامه اصلی تقاضای اعاده دادرسی بنماید و اعاده دادرسی از دادنامه مربوط به اعاده دادرسی فاقد وجاهت قانونی است و دعوا بر فرض ثبوت فاقد تاثیر لازم قانونی می‏باشد. لذا مستنداً به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره مستنداً به مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

قاسم زاده ـ حسینیان