دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اعاده دادرسی از قرار - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، قرار، رأی قطعی، حکم

مرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداری

چکیده: درخواست اعاده دادرسی از قرار رد دعوی امکانپذیر نیست.

مستندات ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002732

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در پرونده کلاسه … این شعبه موضوع شکایت آقای (ل.پ.) از رأی کمیسیون ماده صد شماره … (از جهت رأی به اعاده و تعطیل تبدیل پارکینگ به مسکونی) رأی معترض عنه طی دادنامه شماره … نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع شده است و در پرونده کلاسه شماره … همین شعبه آقای (ل.پ.) نسبت به دادنامه اخیر این شعبه به عنوان اعتراض ثالث طرح دعوی نموده که حسب دادنامه شماره … (و بنا به دلایل مطروحه) قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر شده است. اکنون نامبرده نسبت به دادنامه مذکور درخواست اعاده دادرسی کرده نظر به اینکه اولاً ـ پس از نقض رأی … کمیسیون، رأی شماره … صادر گردیده. ثانیاًـ رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در قالب قرار اصدار یافته و خارج از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری است، علیهذا قرار رد در خواست اعاده دادرسی صادر می‏گردد. قرار صادره قطعی است

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی