وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

خصوصی شدن خوانده - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، دلیل جدید، خصوصی‏سازی، خوانده، هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، دلیل، دلیل مؤثر

مرجع صدور: شعبه 21دیوان عدالت اداری

چکیده: خصوصی شدن سازمان طرف شکایت می‏تواند دلیل جدید و از موارد اعاده دادرسی در دیوان به شمار آید.

مستندات ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902102212

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دعوای آقای (ع. م.) با وکالت (ن. ت.) و (ر. ع.) به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظر به اینکه رأی اصداری از سوی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت مذکور لزوماً می‏بایست در دیوان عدالت مورد رسیدگی واقع شود اما به لحاظ تاریخ خصوصی شدن و صدور رأی تجدیدنظر بعد از تاریخ خصوصی شدن به نظر دلیل جدید محسوب شده، ضمن صدور قرار قبولی اعاده دادرسی مستنداً به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار توقف عملیات اجرایی دادنامه شماره … را صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

امینی ـ میرحسینی رودبارکی