وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

حکم برائت نقض شده - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، دلیل جدید، حکم برائت، دلیل، برائت، دلیل مؤثر

مرجع صدور: شعبه 24 دیوان عدالت اداری

چکیده: حکم برائتی که در مرجع بالاتر نقض شده ، دلیل جدید برای اعاده دادرسی محسوب نمی‏شود.

مستندات 13 و 17 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902402102

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت آقای (خ. الف.) به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی استان فارس به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … صادره از سوی شعبه 24 دیوان عدالت اداری در پرونده شماره … نظر به جمیع محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره … از آنجا که شاکی دلیل و مدرک جدیدی که موجبات پذیرش اعاده دادرسی را فراهم آورد اقامه و ابراز ننموده و مدرک جدید ابرازی یعنی دادنامه شماره … شعبه دوم ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی دال بر برائت شاکی، متعاقباً به شرح دادنامه شماره … نقض و بر محکومیت ایشان اصدار حکم شده است، لذا بنا به مراتب شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 7، 13 و 17 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

آریا فر ـ توکلی دهاقانی