وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

دادنامه‏های سابق دیوان - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، دلیل جدید، شعب سابق دیوان، شعبه دیوان، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360

مرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداری

چکیده: دادنامه‏های شعب بدوی و تجدیدنظر سابق دیوان، از مصادیق دلیل جدید اعاده دادرسی محسوب می‏شوند.

مستندات : تبصره ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002936

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت آقای (م.ف.) به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … صادره در پرونده کلاسه … این شعبه و با عنایت به اینکه نامبرده جهت اثبات ادعای خود به دادنامه‏های … و … شعب 25 و 12 بدوی و تجدیدنظر سابق دیوان استناد نموده و به نظر این شعبه مفاد مستند مذکور، دلیلی جدید و موثر تلقی می‏گردد، علیهذا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی و به تجویز تبصره ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1385) ضمن صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای رأی فوق‏الذکر را صادر می‏نماید. قرار صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 30دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی