وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

رأی وحدت رویه مؤخر بر دادنامه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، دلیل جدید، رأی وحدت رویه، دلیل، رأی هیأت عمومی، دلیل مؤثر، اعمال ماده 16

مرجع صدور: شعبه 11دیوان عدالت اداری

چکیده: رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مؤخر بر دادنامه، دلیل جدید برای اعاده دادرسی محسوب نمی‏شود.

مستندات مواد 16 و 17 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970905100579

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

منظور از مدارک جدید مورد بحث در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‏های صادره، مدارکی است که در زمان رسیدگی و صدور دادنامه مکتوم بوده و به هر دلیل دسترسی طرفین دعوی به آن ممکن و میسر نباشد و لذا رأی هیأت عمومی (مورد استناد شعبه 23 که باعث درخواست اعمال ماده 16 قانون مرقوم شده است) به دلیل تأخر بر دادنامه شعبه 23 از جمله دلایل جدید تلقی نمی‏گردد. با اوصاف مذکور، درخواست شعبه ذکر شده غیر صحیح تشخیص و لذا مستنبط از ماده 16 قانون مذکور ضمن ابرام دادنامه، قرار رد درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می‏شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری