دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

نقض رأی هیأت رسیدگی به تخلفات آزمون‏های سراسری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دعاوی مربوط به کنکور، تخلف در آزمون، آزمون جدید، هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‏های سراسری، قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‏های سراسری، مستند بودن رأی

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: «تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس» نیازمند احراز دو دلیل از سه دلیل مذکور در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‏های سراسری مصوب 1384 و ماده 29 آیین‎نامه اجرایی آن است و عدم رعایت این مهم از موجبات نقض رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‏های سراسری می‏باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 1/91067

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شاکی به ‏شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: در آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 شرکت نموده و در دانشگاه تهران در رشته … پذیرفته شده است و ادامه تحصیل داده و در زمان تحصیل پایان نامه به‏موجب دادنامه معترض‏عنه قبولی وی کان لم یکن اعلام شده است که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به ‏موجب ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‏های سراسری و ماده 29 آئین نامه اجرایی آن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‏های سراسری در صورتیکه در خصوص متهم گزارش مورد وثوق جهت وقوع تخلف و یا تقلب اعلام شود و پاسخنامه وی با دیگر داوطلبین مشابهت غیر متعارف داشته باشد و یا نمره اکتسابی وی با نمرات و معدل دروس دوره تحصیل مغایرت داشته باشد و دو دلیل از سه دلیل فوق احراز می‏شود می‏تواند قبولی داوطلب را مورد تردید قرار داده و نامبرده را مکلف به آزمون جدید در برخی از دروس نماید و چون در ما نحن فیه در خصوص شاکی دلیلی بر ارائه گزارش تخلف از مراجع مورد وثوق ارائه نشده و صرف وجود گزارش نهایی که هویت امضاء کنندگان آن مشخص نیست دلیلی بر وقوع تخلف نیست و از طرفی مشابهت غیر متعارف پاسخنامه شاکی با پاسخنامه سایر داوطلبان نیز محرز نیست بنابراین باتوجه به مراتب فوق به دلیل عدم احراز دو شرط از شرایط سه گانه فوق موضوع مشمول ماده 11 قانون مذکور تشخیص نمی‏گردد و لذا خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر نقض دادنامه معترض‏عنه صادر و اعلام می‏گردد و رسیدگی مجدد به هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‏های سراسری واگذار می‏گردد، تا با رعایت تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید، رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

مؤمنی – مولابیگی