وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

انقضای سمت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، سمت خواهان، انقضای سمت، زمان طرح شکایت، اقامه دعوی، رد دادخواست، دادخواست، سمت، زمان طرح دعوی

مرجع صدور: شعبه32 دیوان عدالت اداری

چکیده: زائل شدن سمت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در زمان طرح شکایت از موارد رد دادخواست است.

مستندات ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری ـ بند پ ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903202444

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظر به اینکه اقامه دعوی با مدیرعاملی آقای (الف.الف.) و عضویت (ی.و) با وکالت دادگستری آقایان (ج.م.) و (ن.ز.) به عمل آمده، با انقضای مدت (2 و 1 سال) که نامبردگان مدیریت عاملی و حق عضویت و حق امضا داشته‏اند، سمت آنها زائل گردیده است زیرا طرف دعوی به این امر ایراد نموده است و در آگهی تاسیس آقای (الف.الف).به سمت مدیرعاملی و آقای (ی.ف.) به عنوان عضو هیأت مدیره که حق امضا داشته‏اند از تاریخ 8/3/1389 به مدت دو سال این سمت را داشته‏اند و آخرین تغییرات نیز ارائه نگردیده است و این در حالی است که تاریخ تقدیم دادخواست و اقامه دعوی 24/3/1391 ثبت و انجام گرفته است. ضمن اینکه ایراد دیگر طرف شکایت [این است که] سمت نامبردگان و آقای (م.ک.) در روزنامه رسمی آگهی نشده و به مرجع ثبت شرکت‏ها اعلام نگردیده است. علیهذا با پذیرش ایراد شهرداری اصفهان به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و انقضای سمت آنها، بدین وسیله مستنداً به بند پ ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

کریمی‏تبار ـ عبدالهی