وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

استفتا از مراجع عظام تقلید - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، دلیل جدید، مرجع تقلید، استفتا، دلیل، دلیل مؤثر

مرجع صدور: شعبه 26دیوان عدالت اداری

چکیده: اخذ استفتا از دفاتر مراجع عظام تقلید، لزوماً دلیل جدید و موثر موجب اعاده دادرسی نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902602994

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی آقای (ع.ز.) به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … این شعبه با توجه به اینکه شاکی برای اثبات ادعای خود به استفتاء از دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت‏الـ… استناد نموده، به نظر این شعبه مفاد نامه فوق به عنوان دلیل جدید که موثر در رأی باشد تلقی نمی‏گردد. لذا ضمن رد دادخواست اعاده دادرسی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

قاسم‏زاده ـ حسینیان ـ خدایی