دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

رونوشت چک - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اعاده دادرسی، دلیل جدید، رونوشت چک، توقف اجرای رأی، دلیل، چک، اجرای رأی، دلیل مؤثر

مرجع صدور: شعبه 28 دیوان عدالت اداری

چکیده: رونوشت چک دلیل موثری جهت پذیرش اعاده دادرسی و توقف اجرای رأی دیوان نیست.

مستندات ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902803127

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص درخواست (م.ک.) با وکالت از شکات به طرفیت بخشداری رودبار قصران مبنی بر اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه مدارک جدید ارائه شده از جمله رونوشت چک مؤثر در مقام نمی‏باشد، بنابراین درخواست موجه نبوده، به استناد ماده مذکور قرار رد درخواست صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جباری ـ پراینده شهرستانی