سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

فوت شاکی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، انقضای سمت خواهان، فقدان سمت، سمت خواهان، فوت شاکی، قائم مقام، فوت، بازنشستگی، دادخواست، فوت خواهان، سمت

مرجع صدور: شعبه 22 دیوان عدالت اداری

چکیده: با فوت شاکی، قرار توقف رسیدگی تا زمان معرفی قائم مقام صادر می‏گردد

مستندات ماده 29 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902201755

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت آقای (ع. ج.) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی و سازمان بازنشستگی ارومیه و به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و مطالبات قانونی آن، نظر به مندرجات پرونده پرسنلی و به حکایت محتویات پرونده خدمتی شاکی به‏خصوص نامه‏های شماره … دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی و … مرکز بهداشت شهرستان نقده، چون شاکی فوت کرده است با اختیارات حاصله از ماده 29 آئین دادرسی دیوان عدالت، قرار توقف رسیدگی پرونده مطروحه تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی شاکی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره با رعایت ماده 7 قانون یاد شده قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

عرفان ـ برومند ـ فرزد