سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

دعوای بیمه بیکاری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، عدم توجه دعوا، خوانده، بیمه بیکاری، اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صدور: شعبه 18دیوان عدالت اداری

چکیده: پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تأمین اجتماعی .

مستندات ماده 4 قانون بیمه بیکاری ـ ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ـ ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901802806

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

ما حصل خواسته شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بندر انزلی مطالبه مقرر بیمه بیکاری است. نظر به محتویات پرونده و اینکه وفق مقررات قانونی بیمه بیکاری، معرفی کارگر برای برقراری بیمه بیکاری بر عهده اداره کار بوده و اینکه شکایت متوجه سازمان تأمین اجتماعی بندر انزلی نبوده، لذا مستنداً به ماده 4 قانون بیمه بیکاری و ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی مستنداً به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

کرمی ـ شجاعی نوری