دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

نقض آرای متعدد در یک دادخواست - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، تعدد خواسته، نقض آرای متعدد، رد دادخواست، دادخواست، رسیدگی توأمان

مرجع صدور: شعبه 31دیوان عدالت اداری

چکیده: درخواست نقض آرای قطعی متعدد در یک دادخواست، از مصادیق تعدد خواسته است که رسیدگی توأمان به آنها امکان‏پذیر نیست.

مستندات ماده 27 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903102010

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با عنایت به اینکه خواهان‏ها در دادخواست تقدیمی خواسته‏های متعددی را مطرح کرده [تقاضای نقض آرای … کمیسیون ماده صد] که رسیدگی توأمان به خواسته‏های مطروحه در یک دادخواست مقدور و متصور نبوده و علی القاعده خواهان می‏بایست خواسته‏های خویش را در دادخواست‏های جداگانه مطرح می‏نمود و طرح توأمان آن در یک دادخواست فاقد محمل و وجاهت قانونی بوده، فلذا در اجرای ماده 27 از آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می‏دارد. قرار صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ رسالتی