وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

صدور کارت المثنی پایان خدمت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، عدم توجه دعوی، کارت المثنی پایان خدمت، ناجا، سازمان وظیفه عمومی، خدمت سربازی، یگان خدمتی، کارت پایان خدمت، صدور کارت

مرجع صدور: شعبه 5دیوان عدالت اداری

چکیده: مرجع صدور کارت المثنی پایان خدمت، یگان خدمتی است، نه سازمان وظیفه عمومی ناجا.

مستندات بند ب ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900502193

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با عنایت به اینکه قانوناً یگان خدمتی شاکی مرجع صدور کارت المثنی پایان خدمت بوده و از این جهت شکایت مطروحه [الزام به صدور گواهی خدمت سربازی] توجهی به سازمان وظیفه عمومی ناجا نداشته، بنابراین مستنداً به بند ب ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‏گردد.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

فرح پور ـ محمدی