وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

پرداخت یارانه‏ ها - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، عدم توجه دعوا، سازمان هدفمندی یارانهها، شخصیت حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه

مرجع صدور: شعبه 14دیوان عدالت اداری

چکیده: پرداخت یارانه ‏ها متوجه سازمان هدفمندی یارانه‏ هاست نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901402220

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظربه اینکه ثبت نام و پرداخت یارانه‏های خانوار ایرانی توسط سازمان هدفمندی یارانه‏ها انجام می‏پذیرد که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‏باشد و طرح شکایت به طرفیت وزارت تعاون کار ورفاه تأمین اجتماعی به خواسته پرداخت یارانه‏ها فاقد توجیه قانونی است، لذا شکایت را قابل استماع ندانسته به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغی ـ صفوی