دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تصریح وکالتنامه به جواز وکالت در دیوان - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، وکالت در دیوان، وکالت، وکالتنامه، دادخواست

مرجع صدور: شعبه8دیوان عدالت اداری

چکیده: وکالت در طرح شکایت در دیوان باید در وکالتنامه تصریح شود.

مستندات بند 5 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ـ بند الف ماده 8 و بند پ ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900801437

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ن.ک.) با وکالت آقای (ع.غ.) به طرفیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته… شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب بند الف ماده 8 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باید در وکالتنامه تصریح گردد که با توجه به متن وکالتنامه تقدیمی ملاحظه می‏گردد این موضوع از جانب وکیل محترم رعایت نگردیده، علیهذا شعبه ]سمت[ وکیل پرونده را در طرح شکایت محرز ندانسته و مستنداً به بند پ ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند 5 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

عاشوری ـ سعادت