وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

تجدید نظرخواهی از آرای «غیرصحیح» مذکور در آرای وحدت رویه‏ دیوان - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: شعبه تشخیص، تجدید نظر خواهی، رأی وحدت رویه، اعاده دادرسی، رأی غیرصحیح، روزنامه رسمی

مرجع صدور: شعبه 17دیوان عدالت اداری

چکیده: مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به رأیی که طبق رأی وحدت رویه‏ دیوان عدالت اداری، «غیرصحیح» شناخته شده، یک ماه و مرجع آن شعب تشخیص دیوان است

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 90/17/900752

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

مدیرکل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 982ـ 31/4/87( پرونده شماره 86/17/2131 شعبه 17 گردید که باعنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی نظربه اینکه خواسته سازمان مبنی بر ابطال و نقض دادنامه معترض‏عنه به استناد رأی وحدت رویه شماره 486 ـ 28/7/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و با توجه به اینکه ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مقررداشته: دراینگونه موارد شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی می بایست در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی(‏که غیرصحیح تشخیص داده شده ) را تقدیم نماید و با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی درمهرماه سال 87 اصدار یافته و سازمان در سال 90 مبادرت به تقدیم دادخواست و لایحه ( آنهم به‏شعبه تشخیص ) نموده است بنابراین تقاضای طرح شده قابل استماع نمی‏باشد قرار رد تقاضای سازمان صادر و اعلام می‏گردد. رأی اصداری به استناد ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری – مستشارشعبه

رحیمی – روحی