دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مقالات مستخرج از تز دکتری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: تبدیل وضعیت، هیأت ممیزه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقاله پژوهشی، تز دکتری، ارتقاء، دانشیاری

مرجع صدور: شعبه8دیوان عدالت اداری

چکیده: ادعای هیأت ممیزه وزارت علوم به اینکه مقالات ارائه شده مستخرج از تز دکتری هستند، نیازمند دلایل و مدارک مثبته بوده و عدم توجه به این مهم از موجبات نقض رأی هیأت و بررسی مجدد درخواست ارتقاء به دانشیاری است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی پرونده به طرفیت هیأت امناء و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

به‏ خواسته ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 1652-23/5/1389 نظر به اینکه شاکی مدعی است برخلاف اظهارات طرف شکایت بند‏های 7-3 مستخرج از تز نمی‎باشد و طرف شکایت هم دلیل و مدرک محکمه پسندی که مبین این باشد که مقالات پژوهشی ارائه شده توسط شاکی مستخرج از تز بوده و فاقد ارزش ارزیابی می‏باشد ارائه ننموده و اینکه منطقاً وقتی فردی مقاله ای ارائه کند برای انتساب استخراج از تز نیاز به دلیل و مدرک منبع استخراج دارد که از این حیث هیأت ممیزه وزارت علوم رسیدگی لازم و کافی را به‏عمل نیاورده و اگر هم در این خصوص تحقیق و اقدامی به عمل آورده در مفاد لایحه دفاعیه از ذکر منبع استخراج خودداری نموده بنابراین تصمیم هیأت ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حیث کمال و کفایت رسیدگی مخدوش است و بر ادعای شاکی توجه کامل نشده لذا شکایت شاکی در حد الزام خوانده به طرح مجدد پرونده شاکی در هیأت ممیزه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت تقدیمی مبنی بر طرح مجدد پرونده ارتقاء نامبرده در هیأت ممیزه وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری – مستشارشعبه

عاشوری – سعادت